print_grb.png

Потписан Уговор о пројекту јавно–приватног партнерства

Штампа

1 У Градској управи данас је потписан Уговор о пројекту јавно–приватног партнерства између Града Крушевца и партнера „KEEP LIGHT DOO“ Београд са подизвођачем „МЕП ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо  Београд. Ради се о реконструкцији, рационализацији и одржавању преосталог дела система јавног осветљења на територији Града.

Предмет реконструкције јавног осветљења у граду , фаза 2, обухвата реконструкцију и имплементацију нових светиљки тако да ће укупан број износити 6153 светиљки, од укупно 6558, које укључујући постојеће LED светиљке и рефлекторе, чине систем јавног осветљења.

2

Вредност пројекта је око 4.780.000 евра а пројекат ће трајати 15 година.

3

Без обзира на будуће цене електричне енергије, систем реконструисаног осветљења предвиђа уштеде електричне енергије у износу од 75%.

4

Најважнији резултати пројекта су :

-  Реконструкција и имплементација 6153 светиљки на територији Града чија замена је вишеструко оправдана

-  Инвестицију финансира приватни партнер, Град се кредитно не задужује, већ из остварене уштеде плаћа накнаду за примену мера енергетске ефикасности приватном партнеру у периоду од 15 година

-  Издаци Града се не увећавају, већ од првог испостављеног рачуна, остварује бенефит. Уштеда се огледа у томе да Град уз измирење својих обавеза ка приватном партнеру, поред новог и ефикасног јавног осветљења остварује и финансијски бенефит  који се огледа кроз уштеду на систему јавног осветљења

-  Услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватиће припрему и израду пројектне документације, набавку, транспорт и монтажу опреме, управљање извођењем радова на замени постојећих светиљки за енергетски ефикаснеLED светиљке, одлагање старе опреме на место које одреди јавни партнер, финансирање, осигурање и одржавање пројекта и уграђених елемената јавног осветљења за време трајања уговора, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

5