Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Одсек за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

  Ел. пошта Штампа
  Одсек за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове врши послове који се односе на:
  • уређење, развој и обављање комуналних делатности
  • припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина, градоначелник и градско веће из ове области
  • врши надзор над применом Закона из ове области и над законитошћу рада јавних комуналних и других предузећа
  • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије и врши друге послове у стамбеној области у складу са Законом
  • врши послове из области саобраћаја
  • послове везане за спровођење акта којим се уређује постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама
  • заштиту, очување и евиденцију непокретности које користи Град
  • поступак експропријације
  • поступак утврђивања права коришћења на грађевинском земљишту у државној својини бившим власницима
  • враћање у својину осталог грађевинског земљишта
  • поступак враћања утрина и пашњака селима на коришћење
  • утврђивање престанка права коришћења осталог грађевинског земљишта
  • послове у вези враћања земљишта одузетог по основу Закона о пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза из обавезног откупа, издавање тапија
  • врши и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине.


  arr_left
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid