Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Одсек за финансије, привреду и екологију

  Ел. пошта Штампа
  Одсек за финансије,привреду и екологију врши послове Градске управе који се односе на:
  • припрему и извршење буџета Града
  • послове трезора
  • финансијско планирање
  • управљање готовинским средствима
  • контрола расхода
  • управљање дугом
  • буџетско рачуноводство и извештавање
  • послове буџетског рачуноводства директних и индиректних корисника
  • израђује финансијске планове директног корисника
  • прати реализацију финансијских планова корисника буџета
  • послове везане за набавку добара, радова и услуга неопходних за функционисање Управе
  • израду аката везаних за јавне набавке
  • припрему плана јавних набавки
  • стручни послови за комисију за јавне набавке.
  Врши послове из области привреде, пољопривреде, водопривреде и шумарства и то:
  • прикупљање података о привредним субјектима и ресурсима и израђује анализе за потребе доношења програма развоја привреде из надлежности Града и сарадње са другим субјектима на укупном привредном развоју Града
  • припрема Програм развоја привреде
  • припрема програме и спроводи пројекте локалног-економског развоја, и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду
  • стручне и административне послове за буџетски Фонд за развој пољопривреде и малих и средњих предузећа
  • врши промену намене пољопривредног земљишта
  • израђује основе заштите и уређења пољопривредног земљишта и обавља послове на њиховом спровођењу
  • прати рад и припрема акта у вези са радом туристичке организације
  • израђује програм развоја туризма и припрема акт о висини боравишне таксе
  • води евиденцију о задругама и пружа стручну помоћ за развој задругарства
  • послове снабдевања тржишта и робних резерви
  • обавља послове везане за заштиту од елементарних непогода и административне послове за Комисију за процену штете
  • пружа услуге привредним субјектима у поступку регистрације радњи и предузећа, на основу споразума са Агенцијом за привредне регистре
  • обавља стручне и административне послове за Фонд за заштиту животне средине и Фонд за противпожарну заштиту
  • припрема акт о прописивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката
  • издаје радне књижице
  • обавља послове на регистровању уговора о раду са кућним и помоћним особљем и за обављање послова ван просторија послодавца
  • обавља послове који се односе на заштиту животне средине
  • припрема програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине
  • припрема акт којим се утврђује посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
  • врши поверене послове на основу закона из области заштите животне средине и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине
  • врши и друге послове у складу са Законом и одлукама Скупштине града.


  arr_left
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid