Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове

  Ел. пошта Штампа
  Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове врши послове који се односе на:
  • припрему прописа о организацији и раду Градске управе, унапређење организације рада и модернизацију Градске управе
  • спровођење прописа о управи, управном поступку и канцеларијском пословању у Градској управи, организацију и рад пријемне канцеларије, заједничке писарнице и архиве Градске управе
  • праћење стања остваривања права и обавеза грађана и предузећа и других правних лица пред Градском управом (ажурност решавања у управним стварима)
  • решавање у управном поступку у области грађанских стања, вођење бирачког списка
  • припрему општих аката о правима и обавезама запослених у Градској управи и мерилима и критеријумима за утврђивање зарада запослених у Градској управи
  • послове пружања правне помоћи грађанима са територије Града Крушевца
  • послове планирања, образовања, обуке и спровођења активности које организују републичке и међународне институције на пословима одбране, елементарних непогода, избеглих и расељених лица и азиланата (као и надзор корисника на терену)
  • стручне и друге послове за Скупштину, Градско веће и градоначелника који се односе на: 
          - припрему и одржавање седница Скупштине града, њених радних тела и Градског већа
          - обраду материјала са седница, старање о законитости рада ових органа и тела
          - пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама и старање о благовременом прибављању
            одговора на одборничка питања
          - послове у вези избора, именовања и постављења када о томе одлучује Скупштина, градоначелник и
            Градско веће
          - израду Статута града, Пословника о раду Скупштине и Градског већа као и прописа о накнадама трошкова
            и изгубљене зараде одборницима и члановима радних тела Скупштине и Градског већа, прописа који се
            односе на критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других примања функционера
  • одређене послове за спровођење избора (градских, републичких)
  • стручне послове везане за додељивање признања која установљава Град
  • послови који се односе на информисање о раду органа Града, штампање службеног листа Града; организовање и спровођење референдума и зборова грађана када их расписује Скупштина, односно сазива председник Скупштине
  • стручне послове у предметима заштите права грађана када у другом степену решава Градско веће
  • стручне послове из области радних односа за запослене и изабрана, односно постављена лица.
  У оквиру овог Одсека, за вршење одређених послове из надлежности Градске управе, образују се месне канцеларије.

  Шеф одсека: Зоран Вешковац
  Канцеларија: 17

  Одсек решава следеће захтеве:
  37408001 - Приступ информацији од јавног значаја
  arr_left
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid