Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Привреда Природни ресурси

  Земљиште

  Ел. пошта Штампа

  Земљиште

  На подручју града Крушевца заступљен је прави мозаик типова земљишта, формираних под утицајем специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, геоморфолошких, хидролошких, климатских и биогеографских), који су ставили свој печат на изглед, особине, производне и потенцијалне вредности земљишта.

  Основни типови који су се на тај начин формирали могу се према најновијим истраживањима сврстати у следеће категорије: плодна, средње и слабо плодна и неплодна земљишта.

  На подручју града Крушевца јасно су издвојене следеће врсте земљишта: колувијално (колувијум), хумусно-силикатно земљиште (ранкер), смоница (вертисол), еутрично смеђе земљиште (еутрични кимбисок-гајњача), лесивирално-илимеризовано земљиште (лувисол),  псеудоглеј (подзол), флувијално или алувијално земљиште (флувисол) и флувијално ливадско земљиште (хумофлувисол).

  Територија града Крушевца простире се на површини од 85.397 ха, од чега се пољопривредне површине простиру на 49.207 ха, шуме на 29.744 ха и неплодно земљиште 6.469 ха.

   На територији града Крушевца обрадиве површине се из године у годину смањују због изградње и проширења објеката инфраструктуре, индустријских и других објеката на пољопривредном земљишту.

  За опстанак планете Земље велику улогу имају шуме, непосредни и највећи значај имају у производњи кисеоника, као и у пречишћавању атмосфере, такође успоравају отицање површинске воде и тиме онемогућавају спирање плодне земље. На територији Града Крушевца шумама је обухваћено 27.608 хектара. Од укупне површине под шумама у државној својини је 13.878 хектара, у приватној својини 13.030 хектара, а у друштвеној својини 700 ха. Шуме у државној својини налазе се у јужном делу планине Јастребац на површини од 14.319,50 ха и чине компактни и целовит шумски масив. Наведеним шумским подручјем газдује Републичко јавно предузеће ЈП „Србија шуме", шумско газдинство „Расина" Крушевац. Незнатни део шума у државној својини, у површини од 700,50 хa (0,02% од укупне површине шума у државној својини), расут је у виду мањих фрагмената на осталом подручју Крушевца.

  Шуме се простиру дуж јужне границе у правцу исток-запад и покривају северне падине планине Јастребац на надморској висини од 300-1 492 метара.

  Најзаступљенија врста је буква са учешћем од 67% у запремини. Остале дрвенасте врсте су: китњак (5%), граб (3,5%), црни бор (5%), смрча (3,5%), јела (1%), клен, млеч, горски јавор, јасен, бреза, липа, јасика, бели бор, дуглазија, цер, сладун, вајмутов бор и ариш.

  Tакође, неопходно је поменути Ловиште „Расина" које је установљено Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 324-02-001/1-95-06 („Сл. гласник РС" бр. 95/95). Укупна површина ловишта „Расина" је 70.052 ха, од чега је ловна површина 64.132 ха или 91,50%. Од укупне површине ловишта, у приватном власништву је 69.535 ха (99.27%), а у друштвеном 517 ха (0.73%).

   

   

   

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid