Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна Lokalna samouprava Organi Zaštitnik građana

Zaštitnik građana

El. pošta Štampa

ZAŠTITNIK GRADjANA GRADA KRUŠEVCA

 

 

ZAŠTITNIK GRADjANA
Svetlana Cvetković
Tel. 037/421-144

ZAMENIK ZAŠTITNIKA GRADjANA
Nemanja Moskovljević
Tel. 037/421-144


ADRESA:

37000 Kruševac
Trg Kosovskih junaka 3
Sprat broj 5

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


PRIJEM STRANAKA

Ponedeljkom, utorkom i sredom od 08:00 - 16:00 časova 

U pravni poredak Republike Srbije institucija Zaštitnika građana  uvedena je 2005. godine kada je donet Zakon o zaštitniku građana. Postojanje ove institucije potvrđeno je i Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine.

 

U jedinicama lokalne samouprave ova institucija je regulisana članom 97. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" br.129/97).

Na osnovu  Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" br.129/97) i člana 14.i 19. Statuta grada Kruševca ("Sl.list grada Kruševca", br.8/08), Skupština grada Kruševca, na sednici održanoj dana 28.01.2011 godine, donela je Odluku o organizaciji, delokrugu i radu Zaštitnika građana grada Kruševca.

 

Na osnovu člana 19. Statuta grada Kruševca ("Sl.list grada Kruševca", br.8/08), i člana 18. i 20. Odluke o organizaciji, delokrugu i radu Zaštitnika građana grada Kruševca («Sl. list grada Kruševca», br. 1/2011), Skupština grada Kruševca na sednici održanoj dana 03.06.2011. godine postavila je Zaštitnika građana, a na sednici od 30.09.2012. god.  njegovog zamenika.

 

Uloga institucije Zaštitnika građana je da neprestano utiče  na poštovanje ljudskih sloboda i prava ličnim autoritetom i ugledom institucije. Ne možemo, sami izmeniti odluku ili postupak na koji se žale građani. Snagom argumenata i autoritetom institucije Zaštitnik građana treba da nadležne organe uveri u postojanje propusta, neophodnost njihovog otklanjanja i promenu načina rada.
 

NADLEŽNOST I OVLAŠĆENjA ZAŠTITNIKA GRADjANA 

- kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem Gradske uprave i javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Grad, ako se radi o povredi propisa i opštih akata Grada,

- podnosi nadležnom organu grada inicijativu za izmenu i dopunu propisa i opštih akata grada ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u tim aktima, kao i da inicira donošenje novih propisa i drugih opštih akata grada kada smatra da je to od značaja za zaštitu prava građana,        
- daje mišljenje Gradskom veću i drugom ovlašćenom predlagaču na nacrt propisa ili opšteg akta grada kada se njime uređuju pitanja od značaja za zaštitu i unapređenje prava građana,

- podnosi inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata , ukoliko smatra da isti nisu u skladu sa ustavom i zakonom,

- ovlašćen je da javno preporuči razrešenje izabranog ili postavljenog lica koje je odgovorno za povredu prava građana, odnosno da inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u Gradskoj upravi koji je neposredno odgovoran za učinjenu povredu,

- pored prava na pokretanje i vođenje postupka, ima pravo da pružanjem dobrih usluga, posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti deluje preventivno, u cilju unapređenja rada uprave i unapređenja zaštite ljudskih sloboda i prava.

- ispituje da li zaposleni u upravi u ophođenju sa građanima poštuju pravila ponašanja koja karakterišu dobru upravu: poštovanje dostojanstva stranke, etičnost, savesnost, stručnost, nepristransnost...

 


PRAVO NA POKRETANjE POSTUPKA 

Pravo da podnese pritužbu Zaštitniku građana ima svako fizičko ili pravno lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa Grada, preduzeća ili ustanova čiji je osnivač Grad povređena prava.

Pre podnošenja pritužbe Zaštitniku građana, podnosilac je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem upravnom postupku, na šta će ga uputiti Zaštitnik građana.

 

NAČIN POKRETANjA POSTUPKA 

Zaštitnik građana pokreće postupak po pritužbi građana ili po službenoj dužnosti.

Zaštitnik građana po pravilu ne postupa po anonimnoj pritužbi.

Pritužba se podnosi u pisanoj formi:

- popunjavanjem obrasca koji se može preuzeti sa sajta ili lično u kancelariji Zaštitnika građana,

- putem elektronske pošte – e-mail: zastitnik@krusevac.rs,

a može se podneti i usmeno na zapisnik u kancelariji Zaštitnika građana.

Na podnošenje pritužbe se ne plać a naknada, postupak je besplatan.

 

SADRŽINA PRITUŽBE

Pritužba sadrži naziv organa ili javne službe na čiji se rad odnosi, opis povrede prava, dokaze i podatke o tome koju su pravna sredstva iskorišćena i podatke o podnosiocu predstavke.

 

NAČIN POSTUPANjA

Ako nađe da su postojali nedostaci u radu organa, odnosno službe, Zaštitnik garađana će uputiti preporuku organu o tome kako bi uočeni nedostatak trebalo otkloniti.

Organ, odnosno služba su dužni da obaveste Zaštitnika građana da li su postupili po preporuci i otklonili nedostatke u roku od 30 dana od dobijanja preporuke.

Ako organ , odnosno služba ne postupe po preporuci, Zaštitnik građana može o tome da obavesti javnost, Skupštinu grada, Gradsko veće, odnsono upravni odbor javne službe, a može i da preporuči utvrđivanje odgovornosti funkcionera, odnosno direktora javne službe.

 

ZAŠTITNIK GRADjANA NIJE NADLEŽAN DA POSTUPA PO PRITUŽBAMA:

- na rad republičkih organa uprave, pravosudnih organa, policije i drugih organa čiji osnivač nije Grad

- na rad Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika,

- koje se odnose na fizička lica.

 

Izborom svog Zaštitnika građana Grad Kruševac se opredelio za razvoj demokratskih odnosa građana/ki i vlasti. Krajnji cilj institucije zaštitnika građana jesteda doprinese ostvarivanju prava, principa jednakosti i očuvanju  dostojanstvagrađana/ki. 

 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 19 °C vreme
Pritisak: 990.9 hPa barometar.gif
Prognoza...

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid