print_grb.png

Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове

Штампа
Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове врши послове који се односе на:
        - припрему и одржавање седница Скупштине града, њених радних тела и Градског већа
        - обраду материјала са седница, старање о законитости рада ових органа и тела
        - пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама и старање о благовременом прибављању
          одговора на одборничка питања
        - послове у вези избора, именовања и постављења када о томе одлучује Скупштина, градоначелник и
          Градско веће
        - израду Статута града, Пословника о раду Скупштине и Градског већа као и прописа о накнадама трошкова
          и изгубљене зараде одборницима и члановима радних тела Скупштине и Градског већа, прописа који се
          односе на критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других примања функционера
У оквиру овог Одсека, за вршење одређених послове из надлежности Градске управе, образују се месне канцеларије.

Шеф одсека: Зоран Вешковац
Канцеларија: 17

Одсек решава следеће захтеве:
37408001 - Приступ информацији од јавног значаја
arr_left