print_grb.png

Група за пољопривреду

Штампа

Координатор: Данијела Милисављевић

Канцеларија: 21


Група издаје следеће документе:

37405701 - Утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

37405702 - Утврђивање висине накнаде за експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.)

37405703 - Утврђивање висине накнаде за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта за подизање шума, вештачких ливада и пашњака (4 и 5 класе)

37405704 - Водопривредни услови за сеоске водоводе, објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за атмосферске воде, које нису загађене и воде из домаћинстава и воденице и објекте на сплавовима

37405705 - Водопривредни услови за сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали и промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју

37405706 - Водопривредна сагласност за сеоске водоводе, објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за атмосферске воде, које нису загађене и воде из домаћинстава и воденице и објекте на сплавовима

37405707 - Водопривредна сагласност за сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали и промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју

37405708 - Водопривредна дозвола за сеоске водоводе, објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за атмосферске воде, које нису загађене и воде из домаћинстава и воденице и објекте на сплавовима

37405709 - Водопривредна дозвола за сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали и промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју

37405710 - Уверење да се особа бави пољопривредном делатношћу ради увоза пољопривредних машина

37405711 - Уверење да се особа бави пољопривредном делатношћу ради визирања пасоша

37405712 - Уверење да се особа не бави пољопривредном делатношћу у сврху престанка својства осигураника пољопривредника и за ослобађање плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

arr_left