print_grb.png

Олакшице за инвеститоре

Штампа
Инвеститори нових пословних објеката могу остварити право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта према броју новозапослених радника на неодређено време и то:

-    инвеститорима  нових пословних објеката за мининум 10 радника умањењује се накнада за 5%
-    за сваког следећег запосленог преко горе утврђеног минимума умањује се накнада по 0,5% а највише 100%  за 200 запослених

Ради остваривања права на умањење накнаде према броју запослених, инвеститор је дужан да поднесе елаборат који ће обавезно садржати податке о технолошком  поступку , производном програму и капацитету, величини парцеле, производних, пословних и осталих објеката и броју новозапослених радника које ће достићи најкасније шест месеци после почетка обављања делатности. Мишљење о елаборату даје Одсек  за финансије, привреду и екологију, на основу кога Градско већа закључком налаже Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода да са инвеститором склопи Уговор о регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта са одговарајућим попустом. Елаборат и Закључак Градског већа представљају саставни део Уговора о регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта.